BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios prekybos ir pramogų centro SAULĖS MIESTO lankytojų elgesio taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja pagrindinę prekybos ir pramogų centro SAULĖS MIESTO, Tilžės g. 109, Šiauliai, (toliau – „Prekybos centras“) lankytojų elgesio Prekybos centro patalpose ir/ar teritorijoje tvarką.
 2. Į Prekybos centro patalpas lankytojai gali patekti tik per jiems specialiai skirtus ir įrengtus Prekybos centro įėjimus/išėjimus ir juose būti tik Prekybos centro darbo metu.
 3. Prekybos centre yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus, kurios pagalba siekiama apsaugoti Prekybos centro turtą bei užtikrinti tvarką jame.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS

 1. Prekybos centro lankytojai privalo:

4.1. laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ir kitų nuorodų;

4.2. patys asmeniškai rūpintis savo ir savo vaikų bei kitų lydimų asmenų sveikatos/gyvybės bei turto saugumu;

4.3. elgtis taip, kad nekiltų grėsmė sau ir aplinkiniams, nedaryti žalos, nepažeisti jų teisių ir interesų;

4.4. vykdyti Prekybos centro administracijos, apsaugos darbuotojų, policijos pareigūnų ir/ar kitų asmenų, įgaliotų užtikrinti saugumą, nurodymus;

4.5. nedelsiant informuoti Prekybos centro informacijos centro ir/ar apsaugos darbuotojus apie veiksmus ir/ar įvykius, ir/ar aplinkybes, dėl kurių gali būti/buvo padaryta žala lankytojo (-ų) arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui;

4.6. rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose Prekybos centro vietose;

4.7. naudojantis liftu, būtinai vadovautis jo keliamosios galios normomis. Įstrigus liftui, būtinai vadovautis instrukcija, kuri yra pritvirtinta prie vidinės lifto sienos. Jokiu būdu negalima bandyti atidaryti lifto durų savarankiškai. Kilus gaisrui, draudžiama naudoti liftus žmonėms evakuoti.

 1. Prekybos centro lankytojams draudžiama:

5.1. kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;

5.2. bet kokiu būdu kenkti kitiems;

5.3. lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (fasadai, pertvaros, sienos, užtvarai, apšvietimo stulpai, stogai ir pan.);

5.4. gadinti ir/ar laužyti ar kitaip žaloti Prekybos centro turtą, įskaitant augmeniją;

5.5. įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras Prekybos centro lankytojams teritorijas;

5.6. šiukšlinti Prekybos centro patalpose ir teritorijoje;

5.7. vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus tam skirtose Prekybos centre esančiose viešojo maitinimo įstaigose;

5.8. įsinešti ir vartoti bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias medžiagas;

5.9. važinėti riedučiais, paspirtukais, dviračiais, riedlentėmis, riedžiais ir pan. Prekybos centro patalpose;

5.10. sėdėti ant Prekybos centro grindų, laiptų ar eskalatoriaus;

5.11. į Prekybos centrą įnešti daiktus, galinčius sukelti gaisro ar sprogimo pavojų (degios ir sprogstančios medžiagos, sprogmenys, amunicija ir pan.), išskyrus jei minėti daiktai buvo įsigyti Prekybos centre esančioje parduotuvėje;

5.12. be atskiro Prekybos centro administracijos rašytinio leidimo Prekybos centro patalpose ar teritorijoje siūlyti pirkti komercines prekes ir/ar teikti bet kokias paslaugas;

5.13. be atskiro Prekybos centro administracijos rašytinio leidimo Prekybos centro patalpose ar teritorijoje platinti reklaminius lapelius, lankstinukus, skrajutes ir/ar kitą informacinę/reklaminę medžiagą;

5.14. be atskiro Prekybos centro administracijos rašytinio leidimo organizuoti bet kokius mitingus, susirinkimus ir/ar kitus panašius renginius;

5.15. organizuoti reklamines, apklausų, parašų rinkimo ir/ar kitokias akcijas bei vykdyti kitokią veiklą, kuri nėra iš anksto raštu suderinta su Prekybos centro administracija.

 1. Prekybos centro patalpose ir teritorijoje galima filmuoti ir fotografuoti tik asmeniniais tikslais.
 2. Prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėse transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais. Dviračiai turi būti statomi tik tam specialiai skirtose Prekybos centro teritorijos vietose. Transporto priemonių eismas ir statymas vyksta laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų.
 3. Draudžiama ant trinkelių dangos, esančios fasadinėje Prekybos centro pusėje, statyti transporto priemones keleivių išlaipinimui/įlaipinimui ar kitais tikslais.
 4. Prekybos centre įrengtos automobilių stovėjimo vietos nėra skirtos ilgalaikiam automobilių ar kitų transporto priemonių stovėjimui. Prekybos centro lankytojai privalo laikytis kelių eismo taisyklių ir nepalikti savo transporto priemonių stovėti stovėjimo aikštelėje ilgiau nei nurodyta kelių eismo ženkluose įrengtuose prieš įvažiuojant į aikštelę. Prekybos centro administracija apie kelių eismo taisyklių pažeidėjus informuoja kelių eismo policiją.
 5. Lankytojų elgesio taisykles autobusų stoties bei laukimo salėje rasite čia: https://www.busturas.lt/lt/autobusu-stoties-tvarkos-taisykles).
 6. Prekybos centras draugiškas šunims:

11.1. Šunys gali su savo šeimininkais lankytis bendrose Prekybos centro erdvėse, taip pat atskirose prekių ir paslaugų vietose, tačiau atsižvelgiant ir į kiekvienos parduotuvės individualų ženklinimą bei taisykles;

11.2. Lankytojas į Prekybos centrą gali įeiti su šunimi tuo atveju, jeigu šuo yra nešamas gyvūnams skirtose nešyklėse/rankinėse arba vedamas laikant už 1 m. ilgio pavadėlio;

11.3. Pagal veislės pobūdį ir šuns elgesį, šeimininkas sprendžia dėl antsnukio šuniui naudojimo;

11.4. Draudžiama šunis dėti į Prekybos centro pirkinių krepšius ar vežimėlius;

11.5. Lankytojai, atvykę į Prekybos centrą su šunimis, yra atsakingi už jų priežiūrą (taip pat palikę šunį tam skirtose vietose prie Prekybos centro įėjimų);

11.6. Šuniui priteršus, augintinio savininkas privalo nedelsiant išvalyti šlapimą ir ekskrementus;

11.7. Prekybos centras yra vieša vieta ir už šuns elgesį bei padarytą žalą tretiesiems asmenims yra atsakingas jo šeimininkas.

LANKYTOJŲ TURTAS

 1. Prekybos centro patalpose, šalia RIMI HYPERMARKET parduotuvės yra įrengtos lankytojų daiktų saugojimo spintelės. Jose lankytojai gali palikti daiktus tik lankymosi Prekybos centre metu. Išeinant iš Prekybos centro, privaloma pasiimti visus daiktus iš spintelės paliekant raktą spintelės durelėse. Prekybos centras už spintelėse paliktų daiktų saugumą neatsako. Pametus raktą nuo spintelės, lankytojas turi kreiptis į RIMI HYPERMARKET parduotuvės informacijos centrą dėl problemos sprendimo.

PREKYBOS CENTRO INFORMACIJOS CENTRAS

 1. Prekybos centro lankytojų patogumui Centrinėje fojė, pirmadienį – šeštadienį nuo 10.00 val. iki 21.00 val. ir sekmadienį nuo 10.00 val. iki 20.00 val. veikia informacijos centras. Informacijos centre, fiksuotojo ryšio telefonu +370 41 422421 ir el. paštu: infocentras@saulesmiestas.lt priimami ir registruojami raštiški bei žodiniai Prekybos centro lankytojų pageidavimai, nusiskundimai ir/ar pasiūlymai. Jei Prekybos centre keičiamas darbo laikas, informacijos centro darbo laikas taip pat atitinkamai keičiamas.

VEIKSMAI AVARIJŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU

 1. Visose Prekybos centro patalpose yra sumontuota gaisrinės signalizacijos sistema, automatinė gaisro gesinimo sistema, vieninga Prekybos centro pastato perimetro apsauginės signalizacijos sistema ir audio sistema (toliau – „Sistemos“), per kurias transliuojami garsiniai pranešimai, t. y. pranešimai, informuojantys, kaip elgtis Prekybos centro lankytojams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims Prekybos centre įvykus avarijai ar susiklosčius kitai ekstremaliai situacijai.
 2. Atjungti, uždengti ar kitaip apriboti šių Sistemų veikimą griežtai draudžiama. Pastebėjus šių Sistemų gedimą, būtina nedelsiant pranešti Prekybos centro administracijos darbuotojams ar Prekybos centro informacijos centro darbuotojams, ar Prekybos centro apsaugos darbuotojams.
 3. Prekybos centre susiklosčius ekstremaliai situacijai, įvykus gaisrui ar sprogimui Prekybos centro patalpose, įvykus stichiniams arba katastrofiniams reiškiniams (stiprus vėjas), diversijai ar teroro aktui, Prekybos centro lankytojai privalo vykdyti Prekybos centro apsaugos darbuotojų, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų tarnybų ar Prekybos centro administracijos darbuotojų nurodymus.
 4. Pastebėjus ugnies židinį arba dūmus, nedelsiant apie tai pranešti Prekybos centro informacijos centro, administracijos ar apsaugos darbuotojams ir priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bei imtis visų galimų priemonių žmonių gelbėjimui ir jų saugumo užtikrinimui.
 5. Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyvias medžiagas, nedelsiant apie tai pranešti Prekybos centro informacijos centro, administracijos ar apsaugos darbuotojams. Kol atvyks Prekybos centro apsaugos darbuotojai ir/ar kitos tarnybos, atitverti pavojingą vietą ir patiems nesiimti jokių lokalizavimo bei nukenksminimo veiksmų.
 6. Prekybos centro administracija turi teisę nedelsdama, be jokio išankstinio įspėjimo uždaryti Prekybos centrą (ar bet kurią jo dalį), jeigu kyla grėsmė Prekybos centro, jo nuomininkų, naudotojų ar lankytojų saugumui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant gaisro, sprogimo, dujų nuotėkio ir kito pavojaus grėsmės atveju tam, kad būtų išvengta galimos žalos.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės taikomos visiems Prekybos centro lankytojams.
 2. Kiekvienas lankytojas, patekęs į Prekybos centrą, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 3. Prekybos centro apsaugos darbuotojai turi teisę informuoti/įspėti apie Taisyklių pažeidimus, paprašyti lankytojų apleisti Prekybos centrą bei imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių siekiant užtikrinti Prekybos centro lankytojų ir/ar kitų asmenų sveikatą, gyvybę, saugumą, turtą.
 4. Už viešosios tvarkos ir Taisyklių pažeidimus baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.