Apie mus rašo „Šiaulių kraštas“: stogas rekordą išlaikė, o dviračių takai – dar silpni

Stogas rekordą išlaikė, o dviračių takai – dar silpni

2016 m. gegužės 31 d.

Edita KARKLELIENĖ

Šiau­liuo­se penk­ta­die­nio va­ka­rą bu­vo pa­siek­tas re­kor­das „Dau­giau­sia dvi­ra­čių ant sto­go“: 1 305 dvi­ra­ti­nin­kai – tai 442 dau­giau nei praė­ju­siais me­tais. Ren­gi­nys įro­dė, kad dvi­ra­čių gerbė­jų Šiau­liuo­se gau­su, tik ko­ky­biš­kų dvi­ra­čių ta­kų teks pa­lauk­ti.

Prit­rū­ko net nu­me­rių

Dvi­ra­ti­nin­kai re­kor­do sie­kė jau šeš­tus me­tus. Kiek­vie­nais me­tais spar­čiai gau­sė­jan­tis dvi­ra­čių gerbėjų bū­rys šiais me­tais pra­no­ko lū­kes­čius, nes pir­mą­kart ant pre­ky­bos cent­ro „Sau­lės mies­tas“ sto­go už­va­žia­vo net ke­tur­ženk­lis dvi­ra­ti­nin­kų skai­čius.

Įvai­raus am­žiaus dvi­ra­ti­nin­kai, šei­mo­mis, su au­gin­ti­niais, drau­gų ar bend­ra­dar­bių bū­ry­je, spor­ti­nin­kai ir mė­gė­jai, ne­svar­bu, ko­kiais dvi­ra­čiais, vi­si penk­ta­die­nį va­žia­vo 7,3 km tra­sa iki re­kor­do.

19 va­lan­dą star­ta­vu­si nuo mies­to Sa­vi­val­dy­bės, dvi­ra­ti­nin­kų ko­lo­na mies­to gat­vė­mis pa­sie­kė sto­gą. Čia kiek­vie­nam įteik­ta ren­gi­nio da­ly­vio kor­te­lė su nu­me­riu. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai vė­liau tei­gė bu­vę ma­lo­niai nu­ste­bin­ti, mat 1 200 pa­ga­min­tų kor­te­lių ne­pa­ka­ko, to­dėl pa­sku­ti­nie­siems fi­ni­šą pa­sie­ku­siems dvi­ra­ti­nin­kams nu­me­rius te­ko ra­šy­ti tie­siog ant ran­kos – 1 305 dvi­ra­ti­nin­kai.

Šiau­lie­čiai Ne­da ir Ge­di­mi­nas Volk­vi­čiai ren­gi­ny­je da­ly­va­vo su me­tu­kų duk­re­le Gus­te. Ma­žy­lė sė­dė­jo ant tė­čio dvi­ra­čio pri­tai­sy­to­je kė­du­tė­je ir smal­siai dai­rė­si, tė­čio žo­džiais, ne­tgi dai­na­vo.

Re­kor­dą pa­sie­kė ir šiau­lie­čių Ru­do­kų šei­ma. Ma­ma Lai­ma Ru­do­kie­nė su­pa­žin­di­na su vie­nuo­li­kos me­tų sū­nu­mi Jus­tu. Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis vai­kas ant sto­go už­va­žia­vo elekt­ri­niu tri­ra­čiu, ku­rį pa­vy­ko įsi­gy­ti au­ko­jant ge­riems žmo­nėms ir vie­nai Šiau­lių įmo­nei.

L. Ru­do­kie­nė sa­kė esan­ti la­bai lai­min­ga, kad sū­nus dvi­ra­ti­nin­kų ren­gi­ny­je ga­lė­jo da­ly­vau­ti su vi­sa šei­ma. Ma­mai – tai di­džiu­lė do­va­na.

Ren­gi­ny­je bu­vo gau­su tų, ku­rie da­ly­vau­ja vi­sus še­še­rius me­tus.

Do­va­nos ir pa­grin­di­nis pri­zas

Re­kor­dą su tė­čiu pa­sie­ku­si jau­niau­sia da­ly­vė – pen­kių mė­ne­sių šiau­lie­tė Lu­ka – su­lau­kė spe­cia­lios do­va­nos.

Ap­do­va­no­tas ir se­niau­sio dvi­ra­čio sa­vi­nin­kas, be­je, bu­vęs „Šiau­lių kraš­to“ fo­tog­ra­fas Jo­nas Ta­mu­lis. Pas­kui po­no Jo­no mi­na­mą dau­giau nei še­šias­de­šim­ties me­tų se­nu­mo dvi­ra­tį „Bal­ti­ja“ tra­są įvei­kė ir jo šuo Au­sis. Šiau­lie­čiui įteik­tas sėd­mai­šis.

Pa­gerb­tas pur­vi­niau­sias ren­gi­nio dvi­ra­tis – jo sa­vi­nin­kei įteik­ta že­to­nų „nu­si­praus­ti“.

Kiek­vie­nas re­kor­do da­ly­vis su nu­me­riu da­ly­va­vo pri­zų lo­te­ri­jo­je. Pag­rin­di­nis pri­zas – kal­nų dvi­ra­tis ati­te­ko 29 me­tų šiau­lie­čiui Jus­tui Ka­ra­le­vi­čiui. Šyp­se­nos dėl ne­ti­kė­tos sėk­mės su­val­dy­ti ne­ga­lin­tis vai­ki­nas sa­kė, kad jo dvi­ra­čiui, ku­riuo at­vy­ko siek­ti re­kor­do, jau pen­kio­li­ka me­tų. „Rei­kė­jo jau keis­ti...“, – kva­to­jo­si Jus­tas.

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­jas šiau­lie­tis spor­to en­tu­zias­tas Sva­jū­nas Amb­ra­zas kar­tu su bend­ra­min­čiais pa­kvie­tė dvi­ra­ti­nin­kus į var­žy­bas: lie­pos 1-3 die­no­mis prie Ge­lu­vos eže­ro star­tuos dau­gia­die­nės kal­nų dvi­ra­čių lenk­ty­nės „MTB-Šiau­liai 2016“., lie­pos 31 die­ną vyks Šiau­lių plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nės mies­te.

Dvi­ra­čių ta­kus pa­re­mon­tuo­ja

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas sa­ko la­biau­siai no­rin­tis, kad dvi­ra­čiai mies­tie­čiams tap­tų ne tik su­si­sie­ki­mo, bet ir poil­sio prie­mo­ne.

„No­rė­tų­si, kad žmo­nės, ne­si­bai­min­da­mi dėl ne­ko­ky­biš­kų dvi­ra­čių ta­kų, sės­tų ant dvi­ra­čių su sa­vo šei­ma, drau­gais ar po vie­ną“, – sa­kė G. Ja­siū­nas. Ką Sa­vi­val­dy­bė dėl to da­ro?

Pa­sak ve­dė­jo, šie­met pa­keis­ta ir su­re­mon­tuo­ta da­lis (1 400 kvad­ra­ti­nių met­rų) dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ko dan­gos Šiau­liuo­se, Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je. Su­re­mon­tuo­ta 340 kvad­ra­ti­nių met­rų ta­ko prie Talk­šos eže­ro ir 390 kvad­ra­ti­nių met­rų P. Cvir­kos gat­vė­je.

Kol kas ne­pat­vir­tin­ta­me 2016–2024 me­tų stra­te­gi­nia­me pla­ne dvi­ra­čių ta­kams nu­ma­ty­ta skir­ti dar dau­giau dė­me­sio, in­ves­tuo­ti į ta­kus cent­ri­nė­je mies­to dalyje ir ki­tur.

„Pir­miau­sia rei­kė­tų kiek įma­no­ma kel­ti esa­mų ta­kų ko­ky­bę, o tik pa­skui reng­ti nau­jus. Ar ne ku­rio­ziš­ka, jei dvi­ra­čių ta­ko vi­du­ry­je – stul­pas? To ne­tu­rė­tų bū­ti“, – pri­pa­ži­no Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas.

Svar­biau­sio­mis zo­no­mis jis įvar­di­jo dvi­ra­čių ta­ką ties Talk­šos eže­ru bei zo­ną ties Šiau­lių are­na ir Dai­nų poil­sio par­ku.

[ngg_images gallery_ids="275" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails"]